Konsultacja dziecka

Konsultacja dziecka

Na konsultację psychologiczną dziecka do 12 roku życia zapraszamy na początku rodzica lub opiekuna prawnego. Rodzic/opiekun jest dla psychologa kompendium wiedzy na temat dziecka pod każdym względem – ma to ogromny wpływ na przebieg współpracy. Podczas konsultacji z rodzicem przeprowadzany jest wywiad poruszający tematy takie, jak: fizyczny rozwój dziecka, emocjonalny rozwój dziecka, dynamika życia społecznego dziecka – życie szkolne/rodzinne, dotychczasowe problemy rozwojowe i napotkane trudności życiowe. Szczegóły wywiadu zależeć będą również od rodzaju problemu zgłoszonego przez rodzica, jego czasu trwania, intensywności i specyfiki. Ważnym elementem rozmowy z psychologiem jest też określenie, jak dziecko reaguje w poszczególnych sytuacjach i jakie metody wychowawcze do tej pory były przez opiekunów stosowane. Psycholog zapyta również o oczekiwania względem terapeuty, co pozwoli na wspólne określenie celu dalszych konsultacji i wybrania odpowiednich metod terapeutycznych. Konsultacje dziecka to ok. 3 spotkania trwające 50 minut podczas których psycholog przede wszystkim stara się o bezpieczną relację terapeutyczną z dzieckiem – poczucie komfortu i bezpieczeństwa dziecka jest priorytetem. Z młodszymi dziećmi spotkanie polega głównie na naturalnej zabawie w trakcie prowadzenie konsultacji. Terapeuta podejmuje się również obserwacji dziecka, rozmowie o problemie z punktu widzenia dziecka, diagnozowania funkcjonowania dziecka i jego możliwości oraz dochodzeniu do istoty zgłoszonego problemu. Rodzice/opiekunowie są informowani o wnioskach i diagnozie psychologicznej po jej ustaleniu. Przed lub po konsultacji bezpośrednio z dzieckiem zawsze mogą dodać istotne informacje, czy dopytać o niezrozumiałe procesy/pojęcia – każda wiedza jest cenna i może mieć wpływ na proces.